ترمیم زخم ها

ترمیم زخم ها  آسیب دیدگی بر روی پوست در اثر یک جراحت یا تصادف جای زخم را بر جامی گذارد ، جای زخم در بسیاری از اشخاص رخ می دهد ، اگر زخم سطحی باشد خود به خود ترمیم زخم ها انجام می شود ، اما اگر زخم ها عمیق باشد در برخی از مواقع […]

read more »
Call Now Button